ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 21 listopada 2016 roku o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji z proponowanym porządkiem obrad:

1.Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Przyjęcie protokołu nr 20 z dnia 12.10.2016 roku.
3.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Bogatynia z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2017 r.” – projekt nr 136.2016
4.Informacja o realizacji zadań oświatowych Gminy Bogatynia wraz z wynikami egzaminu gimnazjalnego.
5.Sprawozdanie z działalności placówek kulturalnych i sportowych na terenie gminy (OSiR, BOK)
6.Sprawy różne, wnioski.
7.Zamknięcie posiedzenia.


Przewodniczący Komisji

Filip Barbachowski