ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, iż dnia 23 listopada 2016r. o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Zdrowia
i Spraw Socjalnych z proponowanym porządkiem obrad:

1.Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Przyjęcie protokołu Nr 21 z dnia 12 październik 2016r.
3.Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogatyni za rok 2015.
4.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Bogatynia z organizacjami pozarządowymi oraz innym podmiotami,                              
o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2017” /projekt nr 136.2016/
5.Zamknięcie posiedzenia.


Wiceprzewodniczący Komisji

Robert Flak