ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, iż dnia 19 grudnia 2016r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Zdrowia
i Spraw Socjalnych z proponowanym porządkiem obrad:

1.Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Przyjęcie protokołu Nr 22 z dnia 23 listopada 2016r.
3.Projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy i Miasta Bogatynia na 2017 rok /projekt nr 210.2016/
4.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bogatynia na lata 2017-2025 /projekt nr 209.2016/
5.Projekt uchwały w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr XL/296/16 z dnia 22.07.2016 w sprawie przyjęcia „Gminnego programu profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie Gminy i Miasta Bogatynia na rok 2016”/projekt nr 203.2016/
6.Zamknięcie posiedzenia.


Przewodnicząca Komisji
Krystyna Dudziak – Piwowarska