ZAWIADOMIENIE 

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 19 grudnia 2016 roku o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Rozwoju Gospodarczego Gminy, Techniki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska z proponowanym porządkiem obrad:


1.Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Przyjęcie protokołu nr 36 z posiedzenia komisji w dniu 24 listopada 2016 roku.
3.Projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy i Miasta Bogatynia na 2017 rok /projekt nr 210.2016/
4.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bogatynia na lata 2017-2025 /projekt nr 209.2016/
5.Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych na rzecz Gminy Bogatynia /projekt nr 204.2016/
6.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem garażu i odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego /projekt nr 205.2016/
7.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/298/12 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 24 lutego 2012 roku w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości rolnych stanowiących mienie Gminy Bogatynia /projekt nr.206.2016/
8.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy /projekt nr.207.2016/
9.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy /projekt nr.208.2016/
10.Przedstawienie propozycji i uwag członków komisji do planu pracy na rok 2017
11.Sprawy różne, wnioski.
12.Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
Eugeniusz Kubica