Zarządzenie nr 1/2017

Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia

z dnia 03 stycznia 2017 r.
 
 
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 5 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków z terenu miasta i gminy Bogatynia.
 
Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) w związku z art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jedn.: Dz. U. z 2014r. poz. 1446 ze zm), po uzyskaniu zgody Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu del. w Jeleniej Górze, zarządzam co następuje:

§1


W wykazie obiektów ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków miasta i gminy Bogatynia stanowiącym załącznik nr 1 do  Zarządzenia Nr 5 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków z terenu miasta i gminy Bogatynia wykreśla się :
1. Budynek przy ul. Świerczewskiego  3  w Opolnie - Zdroju
2. Budynek przy ul. Parkowej 2 w Opolnie - Zdroju


 §2

Pozostałe postanowienia Zarządzenia pozostają bez zmian.
 
 §3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.