Bogatynia 11 stycznia 2017r. 

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia

o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia

Na podstawie art. 11 pkt 10 i 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) oraz uchwały Nr X/85/15 Rady Miejskiej Bogatyni z dnia 27 marca 2015 r.

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 18 stycznia 2017r. do 15 lutego 2017r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia, ul. 1 Maja 29, 59-920 Bogatynia, pok. Nr 7 w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy pod adresem: bip.bogatynia.pl

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 26 stycznia 2017r. o godz. 13:00 w sali konferencyjnej (Ip.) Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia, ul. Daszyńskiego 1.

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy o planowaniu przestrzennym oraz art. 40 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium oraz do prognozy oddziaływania na środowisko. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia, ul. Daszyńskiego 1, 59-920 Bogatynia podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 marca 2017r.


Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia.