Zarządzenie Nr 8/2017

Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia

z dnia 17 stycznia 2017 r.

 

w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 7/2017  z dnia 17 stycznia 2017 r., w sprawie ustalenia Procedury przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni.

 

 

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni, Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia zarządza, co następuje:

 

 

§ 1. W Zarządzeniu Nr 7/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia   17 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia Procedury przeciwdziałania mobbingowi  i  dyskryminacji w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni wprowadza się następujące zmiany:

 

1.        § 2.1. otrzymuje brzmienie: „Każdy pracownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Procedury przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni i złożenia oświadczenia (załącznik nr 4 do Procedury), które dołączone zostanie do jego akt osobowych.”

 

§ 2. Pozostałe postanowienia Zarządzenia pozostają bez zmian.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

                                                                                  Burmistrz

                                                                      Miasta i Gminy Bogatynia

                                                                                        /-/

                                                                      mgr Andrzej Grzmielewicz