ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, iż dnia 22 lutego 2017r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Zdrowia i Spraw Socjalnych z proponowanym porządkiem obrad:


1.Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Przyjęcie protokołu Nr 25 z dnia 18 stycznia 2017r.
3.Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie miasta i gminy Bogatynia /projekt nr 33.2017/
4.Projekt uchwały w sprawie ustalenia dopłat do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków dla grupy taryfowej stanowiącej gospodarstwa domowe na terenie miasta i gminy Bogatynia /projekt nr 34.2017/ 
5.Sprawy różne, wnioski.
6.Zamknięcie posiedzenia.


Wiceprzewodniczący Komisji

Robert Flak