ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że w dniu 22 lutego 2017 roku o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Obywatelskich i Praworządności z proponowanym porządkiem obrad:

 

1.Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Przyjęcie protokołu Nr 31 z dnia 7 lutego 2017 roku.
3.Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie miasta i gminy Bogatynia /projekt nr 33.2017/
4.Projekt uchwały w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków dla grupy taryfowej stanowiącej gospodarstwa domowe na terenie miasta i gminy Bogatynia /projekt nr 34.2017/
5.Sprawy różne, wnioski.
6.Zamknięcie posiedzenia.


Wiceprzewodniczący Komisji

Artur Siwak