ZARZĄDZENIE NR 19/2017
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BOGATYNIA
z dnia 28.02.2017 roku

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu  rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2017/2018 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których Gmina Bogatynia jest organem prowadzącym

    Na podstawie art. 30 ust. 1 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 130 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) zarządzam, co następuje:


§ 1


Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bogatynia na rok szkolny 2017/2018 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.


§ 2


Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bogatynia.


§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.