ZARZĄDZENIE NR 22/2017
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BOGATYNIA
z dnia 6 marca 2017 roku
 
w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych do otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku przez kluby sportowe z terenu miasta i gminy Bogatynia zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu, w formie wsparcia jego wykonania.


 
Na podstawie § 6 Uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 13 stycznia 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Bogatynia (DUWD z 2011 roku Nr 26, poz. 322), w związku z § 90 ust. 1 Statutu Gminy i Miasta Bogatynia (DUWD z 2005 roku Nr 58, poz. 1259), Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia zarządza, co następuje:

§ 1

Powołuję komisję konkursową do zaopiniowania ofert złożonych do otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku przez kluby sportowe z terenu miasta i gminy Bogatynia zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu, w formie wsparcia jego wykonania, zwaną dalej komisją konkursową, w następującym składzie:
1. Osoby desygnowane przez Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia:
1) Aleksandra Tobiasz – Sekretarz Miasta i Gminy Bogatynia - Przewodnicząca,
2) Izabela Mereżyńska –- pracownik Wydziału Edukacji, Kultury i Komunikacji Społecznej - Wiceprzewodnicząca.
2. Przedstawiciele komisji Rady Gminy i Miasta Bogatynia ds. oświaty, kultury, sportu    i rekreacji:
1) Piotr Kawecki - członek,
2) Filip Barbachowski - członek.
3. Przedstawiciel Rady Sportu Miasta i Gminy Bogatynia:
1) Konrad Wysocki – Przewodniczący Rady Sportu Miasta i Gminy Bogatynia - członek.

§ 2


Przy opiniowaniu ofert komisja konkursowa uwzględnia kryteria określone w § 7 Uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 13 stycznia 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Bogatynia (DUWD z 2011 roku Nr 26, poz. 322).
 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.