ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, iż dnia 27 marca 2017r. o godz. 14.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Zdrowia i Spraw Socjalnych z proponowanym porządkiem obrad:

1.Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Przyjęcie protokołu Nr 26 z dnia 22 lutego 2017r.
3.Raport z wykonania i efektów realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Bogatynia na lata 2016-2018 za 2016 rok
4.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie Gminy i Miasta Bogatynia na rok 2017”/projekt nr 68.2017/
5.„Sprawozdanie z pracy Działu Wsparcia Rodziny i Pieczy Zastępczej za 2016 rok”
6.Sprawy różne, wnioski.
7.Zamknięcie posiedzenia.


Przewodnicząca Komisji

Krystyna Dudziak - Piwowarska