ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że w dniu 27 marca 2017 roku o godz. 14.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Obywatelskich i Praworządności z proponowanym porządkiem obrad:

1.Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Przyjęcie protokołu Nr 32 z dnia 22 lutego 2017 roku.
3.Raport z wykonania i efektów realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Bogatynia na lata 2016-2018 za 2016 rok.
4.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie Gminy i Miasta Bogatynia na rok 2017” /projekt nr 68.2017/
5.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bogatynia w 2017 roku /projekt nr 70.2017/
6.Omówienie problemów  związanych z gospodarowaniem odpadów na terenie gminy.
7.Sprawy różne, wnioski.
8.Zamknięcie posiedzenia.


Wiceprzewodniczący Komisji

Artur Siwak