ZARZĄDZENIE NR 29/17
BURMISTRZA  MIASTA  I  GMINY  BOGATYNIA
z dnia 28 marca 2017 roku


w sprawie zmian do ZB Nr 16/17 z 15 lutego w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 446), art.257  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 1870 ) oraz § 10 pkt 1 Uchwały Nr XLIX/420/16 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Bogatynia na 2017 rok zarządzam, co następuje:


§ 1


W Zarządzeniu Nr 16/17 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 16 lutego w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok dokonuje się zmian :
1. Skreśla się zapis: Zwiększenie wydatków budżetowych Dział 754, rozdział  75414 § 4210  kwota 6.889,07 zł
2. Skreśla się zapis: Zmniejszenie wydatków budżetowych (zapis dotyczy zmniejszenia rezerwy na zarządzanie kryzysowe) Dział 758, rozdział 75818 § 4810 kwota 6.889,07 zł

§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.