ZARZĄDZENIE Nr 33/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia
z dnia 05 kwietnia 2017 r.

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do klas I publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Bogatynia

Na podstawie art. 204 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) w zw. z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy      z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59), zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustala się terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bogatynia, stanowiący załącznik nr 1  do niniejszego zarządzenia.

§ 2


Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół prowadzonych przez Gminę Bogatynia.

§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.