Zarządzenie Nr 36/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 12.04.2017 r.
w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia Nr 73/08 z dnia 09.06.2008r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za najem (dzierżawę) lokali użytkowych stanowiących gminny zasób nieruchomości.
Na podstawie § 6 ust. 1 uchwały Nr XVII/139/04 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 8 czerwca 2004 r. w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi gminny zasób nieruchomości, zarządzam co następuje:
§ 1
W zarządzeniu Nr 73/08 z dnia 09.06.2008r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za najem (dzierżawę) lokali użytkowych stanowiących gminny zasób nieruchomości zmienionego zarządzeniem nr 68/2009 z dnia 20.05.2009 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 73/08 z dnia 09.06.2008 r. w sprawie  ustalenia minimalnych stawek czynszu za najem (dzierżawę) lokali użytkowych stanowiących gminny zasób nieruchomości, wprowadza się następującą zmianę:
§ 2 Zarządzenia otrzymuje brzmienie:
1.Ustala się ryczałtową stawkę czynszu dzierżawnego za najem (dzierżawę) wszystkich lokali użytkowych stanowiących mienie Gminy Bogatynia zajętych pod imprezy okolicznościowe w wysokości 20 złotych brutto od osób fizycznych.
§ 2
Pozostałe postanowienia Zarządzenia nie ulegają zmianie.
§ 3
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Biura Rady Miejskiej.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.