ZARZĄDZENIE NR 31/17
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BOGATYNIA
z dnia 31marca 2017 roku


W sprawie przedłożenia sprawozdania opisowego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Bogatynia za 2016 i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2024 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 446), w związku z art. 267 i art. 269 ustawy  z dnia  27 sierpnia 2009 roku  o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 1870) Burmistrz Miasta i Gmin Bogatynia zarządza co następuje:


§ 1

Przedkłada się Radzie Miejskiej w Bogatyni sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy i Miasta Bogatynia za 2016 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2024 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i sprawozdaniem opisowym  z wykonania planu finansowego i działalności BOK, Biblioteki i SPZOZ.


§ 2


Przesyła się sprawozdanie o którym mowa w § 1 Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem wydania stosownej opinii.


§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.