ZARZĄDZENIE NR 39/17
BURMISTRZA  MIASTA  I  GMINY  BOGATYNIA
z dnia 20 kwietnia 2017 roku
w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok

Na podstawie  art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 446), art.257  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 1870 ) oraz § 10 pkt 1 Uchwały Nr XLIX/420/16 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Bogatynia na 2017 rok zarządzam, co następuje:


§ 1


1.Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych gminy o 71.766,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:
- dochody bieżące 71.766,00 zł
z tego:
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
  kwota 70.480,00 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu  administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom kwota 1.286,00 zl


§ 2


1.Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych gminy o 543.447,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:
- wydatki bieżące kwota 543.447,00 zł
z tego:
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
  kwota 70.480,00 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom kwota 1.286,00 zł
2.Dokonuje się  zmniejszenia wydatków budżetowych gminy o kwotę
471.681,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:
- wydatki bieżące kwota 471.681,00 zł


§ 3


Dokonuje się przeniesienia na zadaniach w dziale 900, rozdział 90002 § 4300 poprzez:
Zmniejszenie na zadaniu pn.” Zbiórka odpadów niebezpiecznych”
o kwotę 45.000,00 zł
Zwiększenie na zadaniu pn. „ Wywóz odpadów z koszy ulicznych i pojemników „Psi pakiet” o kwotę 45.000,00 zł 

§ 4


Po dokonaniu w/w zmian plan budżetu Gminy i Miasta w Bogatyni na 2017 rok
- po stronie dochodów budżetowych                            176.742.525,74 zł
- po stronie wydatków budżetowych                            171.780.972,00 zł
- nadwyżka budżetu                                                         4.961.553,74 zł
- przychody budżetu                                                         6.615.776,00 zł
- rozchody budżetu                                                         11.577.329,74 zł


§ 5


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.