ZARZĄDZENIE Nr 41/17
BURMISTRZA  MIASTA I GMINY BOGATNIA
z dnia 26 kwietnia 2017 rok

w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 38/17 z dnia 19.04.2017 roku dotyczącego zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bogatynia na lata 2017-2025


Na podstawie art.232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 roku , poz. 1870 ) Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia zarządza co następuje:


§ 1


Uchylić Zarządzenie Nr 38/17 z dnia 19 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bogatynia na lata 2017 – 2025.

§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.