ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 11 maja 2017 roku o godz. 13.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Rozwoju Gospodarczego Gminy, Techniki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska z proponowanym porządkiem obrad:

1.Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Przyjęcie protokołu nr 41 z posiedzenia komisji w dniu 27 marca 2017 roku.
3.Ocena sytuacji mieszkaniowej na terenie Miasta i Gminy Bogatynia.
4.Sprawozdanie roczne z działalności Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni za okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016
5.Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Miasta i Gminy Bogatynia za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku
6.Analiza stanu rolnictwa w Gminie Bogatynia.
7.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXX/261/16 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru związanego z lokalizacją szklarni w mieście Bogatynia – projekt nr 76.2017
8.Sprawy różne, wnioski.
9.Zamknięcie posiedzenia.


Przewodniczący Komisji

Eugeniusz Kubica