AWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu  11 maja 2017 roku o godz. 14.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji z proponowanym porządkiem obrad:


1.Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Przyjęcie protokołu nr 28 z dnia 28.03.2017 roku.
3.Sprawozdanie z realizacji wypoczynku zimowego oraz przedstawienie planów w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy.
4.Sprawozdanie roczne z działalności Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni za okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016
5.Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Miasta i Gminy Bogatynia za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku
6.Omówienie funkcjonowania Bogatyńskiego Ośrodka Kultury.
7.Projekt uchwały w sprawie określania kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bogatynia, dla uczniów spoza obwodu szkoły – projekt nr 75.2017
8.Sprawy różne, wnioski.
9.Zamknięcie posiedzenia.


Przewodniczący Komisji
Filip Barbachowski