ZARZĄDZENIE NR 43/17
BURMISTRZA  MIASTA  I  GMINY  BOGATYNIA
z dnia 28 kwietnia 2017 roku


w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok

Na podstawie  art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 446), art.257  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 1870 ) oraz § 10 pkt 1 Uchwały Nr XLIX/420/16 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Bogatynia na 2017 rok zarządzam, co następuje:

§ 1


1.Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych gminy o 105.294,10 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:
- dochody bieżące 105.294,10 zł
z tego:
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu  administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom kwota 105.294,10 zł


§ 2


1.Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych gminy o 167.306,10 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:
- wydatki bieżące kwota 156.606,10 zł
z tego:
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom kwota 105.294,10 zł
- wydatki majątkowe kwota 10.700,00 zł

2.Dokonuje się  zmniejszenia wydatków budżetowych gminy o kwotę
62.012,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:
- wydatki bieżące kwota 51.312,00 zł
- wydatki majątkowe kwota 10.700,00 zł


§ 3


Po dokonaniu w/w zmian plan budżetu Gminy i Miasta w Bogatyni na 2017 rok
- po stronie dochodów budżetowych                            176.847.819,84 zł
- po stronie wydatków budżetowych                            171.886.266,10 zł
- nadwyżka budżetu                                                          4.961.553,74 zł
- przychody budżetu                                                         6.615.776,00 zł
- rozchody budżetu                                                         11.577.329,74 zł


§ 5


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.