ZARZĄDZENIE Nr 45/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia
z dnia 12 maja 2017 r.

w sprawie określenia  terminu  przyjmowania uczniów do kl. IV Szkoły Podstawowej nr 4 w Bogatyni w roku szkolnym 2017/2018

Na podstawie art. 205 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60), zarządzam, co następuje:

§ 1

Jeżeli w danej szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę Bogatynia są zorganizowane co najmniej dwa oddziały klasy III jest możliwe, w roku szkolnym 2017/2018, przyjęcie przez dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4, powstałej z przekształcenia Publicznego Gimnazjum nr 1 w Bogatyni niektórych uczniów tych oddziałów, do klasy IV.

§ 2

Przyjęcia uczniów dokonuje się na wniosek ich rodziców, złożony do dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Bogatyni  w terminie do 23 czerwca 2017 r.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół prowadzonych przez Gminę Bogatynia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.