Zarządzenie nr 50.2017

Burmistrza Miasta i Gminy  Bogatynia

z dnia  31.05.2017

 

w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

 

            Na podstawie art. 9a ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 2015. 1390 ze zm.) oraz § 2 Uchwały Nr XXIV/208/11 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 27 września 2011 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków gminnego zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania

(Dz. U. Woj. Doln. z 2011 roku, nr 234, poz. 4051) zarządzam co następuje:

§1

W Zarządzeniu nr 9/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 07.02.2012 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie wprowadza się następujące zmiany:

1.      powołuje do składu Zespołu Panią Ewę Dudę-  przedstawiciela Wydziału Polityki Społecznej i Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia,

2.      powołuje do składu Zespołu Panią Alicję Wyszyńską- Zawodowego Kuratora przedstawiciela Sądu Rejonowego w Zgorzelcu

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem z dniem podpisania.