ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że w dniu  12 czerwca 2017 roku o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Obywatelskich i Praworządności z proponowanym porządkiem obrad:

1.Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Przyjęcie protokołu Nr 33 z dnia 27 marca 2017 roku.
3.Wypoczynek letni dzieci i młodzieży na terenie Miasta i Gminy Bogatynia.
4.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Bogatynia za 2016 rok.
5.Informacja nt. współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie gminy – stan obiektów sportowych służących mieszkańcom gminy.
6.Sprawy różne, wnioski.
7.Zamknięcie posiedzenia.


Przewodnicząca Komisji

Katarzyna Piestrzyńska - Fudali