ZARZĄDZENIE NR 52/17
BURMISTRZA  MIASTA  I  GMINY  BOGATYNIA
z dnia 6 czerwca 2017 roku


w sprawie zaciągnięcia pożyczki  długoterminowej


Na  podstawie § 10 pkt 4 uchwały Nr XLIX/420/16 Rady Miejskiej w Bogatyni
z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Bogatynia
na 2017 rok oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 446), art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 1870 ) Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia zarządza co następuje:


§ 1

Postanawia  się zaciągnąć pożyczkę długoterminową w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 1.443.680,00 zł  ( słownie złotych: jeden milion czterysta czterdzieści trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt złotych) na finansowanie zadania inwestycyjnego;
„ Przebudowa ulic: Karłowicza, Szymanowskiego i Wieniawskiego”
Zakres rzeczowy zadania zawiera:
- kompleksową odbudowę kanalizacji deszczowej, sanitarnej, nawierzchni asfaltowej oraz oświetlenia.


§ 2


Spłata zaciągniętej pożyczki wraz z odsetkami pokryta zostanie z dochodów własnych w latach 2018 – 2025:
- 2018 rok  kwota 180.460,00 zł
- 2019 rok  kwota 180.460,00 zł
- 2020 rok kwota 180.460,00 zł
- 2021 rok kwota 180.460,00 zł
- 2022 rok kwota 180.460,00 zł
- 2023 rok kwota 180.460,00 zł
- 2024 rok kwota 180.460,00 zł
- 2025 rok kwota 180.460,00 zł


§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.