ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 446 / zwołuję sesję Rady Miejskiej w Bogatyni.
Sesja odbędzie się w dniu  26 czerwca 2017 roku o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni.

Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie sesji.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Bogatynia za 2016 rok
3.1.omówienie sprawozdań przez Skarbnika Gminy,
3.2.przedstawienie opinii komisji problemowych,
3.3.przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia,
3.4.przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej:
3.4.1.o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy i Miasta Bogatynia za 2016 rok oraz
3.4.2.o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.
3.5.dyskusja.
4.Podjęcie uchwał:
4.1.w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy  i Miasta Bogatynia za 2016 rok /projekt nr 98.2017/
4.2.w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia absolutorium z wykonania budżetu za 2016 rok /projekt nr 99.2017 /
5.Zamknięcie obrad.


Przewodnicząca Rady Miejskiej
Dorota Bojakowska