ZARZĄDZENIE NR 72/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia
z dnia 03 lipca 2017 r.


w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego


    Na podstawie art. 9g ust. 2, w związku z art. 91d, pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2017 r., Nr 1189), zarządzam, co następuje:


§ 1

    Powołuje się Komisję Egzaminacyjną dla Pani Kingi Najman – nauczyciela wychowania przedszkolnego w Publicznym Przedszkolu nr 3 w Bogatyni, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, w następującym składzie:

1. Edyta Kierman –  przewodnicząca, przedstawiciel organu prowadzącego szkołę,

2. Ewa Szkałuba  –   członek, przedstawiciel Kuratorium Oświaty we Wrocławiu,

3. Bogumiła Lewczuk  –  członek, dyrektor Publicznego Przedszkola nr 3 w Bogatyni,

4. Barbara Jaśniewicz –  członek, ekspert z zakresu pedagogiki, filologii polskiej, religii, wychowania przedszkolnego, zarządzania oświatą oraz bibliotekoznawstwa,

5. Anna Baśkiewicz –  członek, ekspert z zakresu chemii, matematyki i informatyki.

§ 2

    Komisja pracuje w terminach ustawowych, aż do czasu zakończenia prac związanych z postępowaniem egzaminacyjnym o awans na stopień nauczyciela mianowanego dla nauczyciela wymienionego w zarządzeniu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.