ZARZĄDZENIE NR 80/17
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BOGATYNIA
 z dnia 29 sierpnia 2017 roku


w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Bogatyni informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2025 wraz z przedsięwzięciami.


Na podstawie  art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 446), w związku z art. 267   i art. 269  ustawy  z dnia  27 sierpnia 2009 roku  o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 1870) Burmistrz Miasta i Gmin Bogatynia zarządza co następuje:


§ 1


Przedkłada się Radzie Miejskiej w Bogatyni informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 – 2025 wraz z przedsięwzięciami oraz sprawozdaniami z wykonania planu finansowego i działalności BOK, Biblioteki i SPZOZ w Bogatyni za I półrocze 2017 roku.


§ 2


Informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2025 wraz z przedsięwzięciami oraz sprawozdaniami z wykonania planu finansowego i działalności BOK, Biblioteki i SPZOZ w Bogatyni za I półrocze 2017 roku przesyła się Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem wydania stosowanej opinii.


§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.