ZARZĄDZENIE Nr 67/17
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BOGATYNIA
z dnia 30 czerwca 2017 roku


w sprawie zmian  budżetu  gminy na 2017 rok


Na podstawie  art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 446), art.257  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 1870 ) oraz § 10 pkt 1 Uchwały Nr XLIX/420/16 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Bogatynia na 2017 rok zarządzam, co następuje:


§ 1


1.Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych gminy o 34.986,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:
- dochody bieżące kwota 34.986,00 zł
z tego:
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
  kwota 34.900,00 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom kwota 86,00 zł


2.Dokonuje się  zmniejszenia dochodów budżetowych gminy o kwotę
766,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:
- dochody bieżące kwota 766,00 zł
z tego:
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom kwota 766,00 zł

§ 2

1.Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych gminy o 356.957,64 zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:
- wydatki bieżące kwota 341.939,64 zł
z tego:
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
  kwota 34.900,00 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom kwota 86,00 zł
- wydatki majątkowe kwota  15.018,00 zł

2.Dokonuje się  zmniejszenia wydatków budżetowych gminy o kwotę
322.737,64 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:
- wydatki bieżące kwota 322.737,64 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu         administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom kwota 766,00 zł

§ 4


Dokonuje się przeniesienia na zadaniach w dziale 900, rozdział 90095 § 4300 poprzez:
Zmniejszenie na zadaniu pn.”Deratyzacja i dezynsekcja na terenie miasta i gminy” o kwotę 1.000,00 zł
Zwiększenie na zadaniu pn. „Odbiór padłych zwierząt ” o kwotę 1.000,00 zł 

§ 5


Po dokonaniu w/w zmian plan budżetu Gminy i Miasta w Bogatyni na 2017 rok

 
- po stronie dochodów budżetowych                            177.277.535,34 zł
- po stronie wydatków budżetowych                            171.959.661,60 zł
- nadwyżka budżetu                                                          5.317.873,74 zł
- przychody budżetu                                                         6.259.456,00 zł
- rozchody budżetu                                                         11.577.329,74 zł


§ 6


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.