ZARZĄDZENIE 81/17
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BOGATYNIA
z dnia 31 sierpnia 2017 roku
 

w sprawie wskazówek do opracowania materiałów planistycznych towarzyszących projektowi uchwalania budżetu na rok 2018

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 446), Uchwały Nr LXXXV/1136/14 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 6 czerwca 2014 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy i Miasta Bogatynia, Burmistrz  Miasta i Gminy Bogatynia  zarządza co następuje:
w celu opracowania projektu budżetu Gminy i Miasta w Bogatyni na 2018 rok ustala się następujący sposób opracowania materiałów planistycznych przez gminne jednostki organizacyjne oraz wydziały i samodzielne stanowiska Urzędu Miasta i Gminy.


§ 1


Kalkulację dochodów budżetowych dokonuje się  według następujących zasad:

I. Udziały w podatkach stanowiących dochód państwa:
      1. Podatek dochodowy od osób fizycznych do budżetu na 2018 rok przyjmuje się w wysokości wskazanej przez Ministerstwo Finansów.
      2.Podatek dochodowy od osób prawnych ustala się na podstawie przewidywanego wykonania za 2017 rok z uwzględnieniem zmian organizacyjnych przedsiębiorstw oraz innych znanych okoliczności.
II. Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych:
1. podatek rolny utrzymuje się w wysokości roku 2017

2. dochody z tytułu  podatku od nieruchomości określonych Uchwałą XLVI/348/16 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2017 ustala się na 2018 rok poprzez podwyższenie przewidywanych wpływów w 2017 roku o określony wskaźnik inflacyjny w wysokości 1%

3. dochody z tytułu podatku od środków transportowych określonych Uchwałą Nr XLVI/347/16 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok ustala się na 2018 rok poprzez podwyższenie przewidywanych wpływów w 2017 roku o określony wskaźnik inflacyjny w wysokości 1% z uwzględnieniem przewidywanych zmian przedmiotów opodatkowania

4. wpływy z karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn oraz opłatę skarbową ustala się poprzez podwyższenie przewidywanych wpływów o wskaźnik inflacji

5. opłaty: targową i za wpis do ewidencji działalności gospodarczej, należy ustalić na poziomie przewidywanego wykonania w 2017 roku
III. Subwencje ogólne z budżetu państwa do budżetu na 2018 rok przyjmuje się w wysokościach podanych przez właściwe organy.
IV. Pozostałe dochody: grzywny i mandaty, dochody z najmu i dzierżawy, wpływy z usług, pozostałe odsetki, spadki i darowizny pieniężne do budżetu na 2018 rok przyjmuje się w wysokościach przewidywanego wykonania za 2017 rok.
V. Dotacje celowe na realizację zadań bieżących gminy do budżetu na 2018 rok przyjmuje się  w wysokościach podanych przez właściwe organy.

VI. Dochody organów gminy i jednostek budżetowych planuje się w wysokości przewidywanego wykonania 2017 roku.
VII. Dochody z majątku gminy szacuje się na podstawie wykazów mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w 2018 roku, zawartych umów o dzierżawę i wieczyste użytkowanie gruntów powiększone o przewidywane wpłaty z tytułu sprzedaży, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności lub oddania w wieczyste użytkowanie  gruntów w 2018 roku.

Kalkulacje dochodów budżetowych sporządza Wydział Finansowy Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni i przedkłada Skarbnikowi Gminy.


§ 2


Wydatki budżetowe planuje się wg niżej podanych priorytetów i wskazań:

I. Przy planowaniu wydatków budżetowych bierze się pod uwagę :
- poniesione wydatki na realizację zadań własnych w roku 2017
- stan zapasów materiałowych
- rozpoczęte zadania inwestycyjne
- zmianę struktury wydatków oraz zmiany organizacyjne.
II. Ustala się następujący priorytet wydatków budżetowych:
1. Zabezpieczenie środków na obsługę długu gminy.

2. Zabezpieczenie środków finansowych na zadania budżetowe jednostek organizacyjnych gminy na poziomie zapewniającym ich sprawne i nieprzerwane funkcjonowanie.

3. Zapewnienie środków na niezbędne remonty i naprawy zabezpieczające mienie komunalne.
4. Priorytet winny znaleźć środki na inwestycje kontynuowane i ujęte w wieloletniej prognozie finansowej oraz na programy i projekty współfinansowane ze środków pomocowych z UE.


5. Środki na nowe zadania inwestycyjne przeznaczone mogą być tylko na inwestycje przygotowane (dokumentacja techniczna, kosztorysy, uzgodnienia itd).


6. Ustala się wysokość kwot do wyliczenia środków na wydatki Rad Osiedlowych 6 zł oraz Rad Sołeckich  8 zł  w przeliczeniu na jednego mieszkańca zameldowanego na pobyt stały.
III. Postanowienia szczegółowe


    1. Wynagrodzenia osobowe planuje się w wysokości limitu wynagrodzeń określonych w budżecie na rok 2017 z uwzględnieniem zmian zatrudnienia i planu awansów zawodowych nauczycieli.
    2. W ramach wydzielonego rachunku dochodów szkół i przedszkoli realizowane mogą być tylko dochody i wydatki określone w ustawie o finansach publicznych w art. 223 ust 1. oraz w Uchwale Nr LXXXIX/1155/14 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia dochodów jednostek budżetowych gminy Bogatynia, prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( tj. Dz. U. z 2017 roku poz. 60 ) , które przez te jednostki mogą być gromadzone na wydzielonym rachunku dochodów.

§ 3


1.Szczegółowość materiałów planistycznych:
Materiały planistyczne należy przygotować na odpowiednich drukach jak w latach
poprzednich.

2.Wskaźniki budżetowe :
-  szkoły podają:
a) liczbę klas i liczbę uczniów na rok szkolny 2017/2018 z uwzględnieniem zmian
     od września 2017 roku
- przedszkola podają:
a) liczbę miejsc w przedszkolu z uwzględnieniem zmian od września 2017 roku
b) planowane osobodni w przedszkolu
- żłobek podaje :
a) liczbę miejsc w żłobku
b) planowane osobodni w żłobku
- biblioteka  podaje:
a) liczbę wolumenów
b) liczbę czytelników
- ośrodek kultury podaje:
a) liczbę sekcji
- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej podaje :
a) wielkość planowanych przychodów
b) wielkość kosztów bieżących
c) wielkość dotacji planowanej z budżetu gminy
d) planowany wskaźnik rentowności oraz szczegółową kalkulację i uzasadnienie przyjętych
   do planu założeń
- Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bogatyni podaje:
a) wielkość planowanych przychodów
b) wielkość kosztów bieżących
c) wielkość dotacji planowanej z budżetu gminy
d) wielkość planowanej wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych

3. Zatrudnienie – etaty:
Należy podać etaty przeliczeniowe.
Ponadto w szkołach i przedszkolach nie przewiduje się zajęć nadobowiązkowych płatnych
z budżetu gminy.O wysokości premii i nagród stanowi regulamin opracowany przez dyrektora jednostki.

4.Wydatki budżetowe.
Wydatki budżetowe należy planować wyłącznie na bieżące utrzymanie jednostki organizacyjnej. Wszelkie dodatkowe wydatki (remonty, wymiana wyposażenia, itp.) należy wyspecyfikować w odrębnym załączniku. Podstawą kalkulacji wydatków rzeczowych winny być kwoty przewidywanego wykonania w 2017 roku.

5. Wynagrodzenia osobowe pracowników.
Wynagrodzenia pracowników we wszystkich jednostkach organizacyjnych należy ustalić uwzględniając obowiązujące płace na dzień 01.09.2017 roku


Szkoły i przedszkola:
Wynagrodzenie zasadnicze dla nauczycieli należy przyjąć w wysokości wynikającej
z obowiązujących przepisów.
Dodatki motywacyjne nauczycieli należy przyjąć w wysokości do 5%  wynagrodzeń zasadniczych, premie pozostałych pracowników w wysokości uwzględniającej dokonane podwyżki wynagrodzeń, nie wyższe niż 10%.
Fundusz nagród dla nauczycieli i pozostałych pracowników oświaty ustala się w wysokości do 1% planowanych wynagrodzeń osobowych pracowników


Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bogatyni:
Premie pracowników należy przyjąć w wysokości do 10% wynagrodzenia zasadniczego.

Bogatyński Ośrodek Kultury w Bogatyni
Premie pracowników należy przyjąć w wysokości do 10% wynagrodzenia zasadniczego.

Biblioteka Publiczna w Bogatyni:
Premie pracowników należy przyjąć w wysokości do 10% wynagrodzenia zasadniczego.


§ 4


Do wyliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2018 roku za podstawę należy przyjąć kwotę w wysokości 2.879,91 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli wylicza się  na podstawie 110% kwoty bazowej określonej dla pracowników państwowej sfery budżetowej na podstawie art.5 pkt 1 lit. a i art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw, ustalanej corocznie w ustawie budżetowej.


§ 5


Wykaz jednostek budżetowych, instytucji kultury i innych jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych  określa Załącznik Nr 1 do niniejszego
zarządzenia.


§ 6


Wykaz komórek organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy, które opracowują wycinkowe materiały planistyczne na podstawie zweryfikowanych materiałów gminnych jednostek organizacyjnych, określa załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.


§ 7


Zakres materiałów planistycznych winien być opracowany zgodnie z Uchwałą
Nr LXXXV/1136/14 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 6 czerwca 2014 roku w pełnej szczegółowości działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej. Do każdego załącznika należy dołączyć pisemne uzasadnienie przewidywanych dochodów i wydatków budżetowych ze wskazaniem sposobu ich kalkulacji.


§ 8


Plany powinny być wykonane starannie i czytelnie (pismem maszynowym), sprawdzone pod względem rachunkowym.


§ 9


Zobowiązuje się dyrektorów, kierowników jednostek organizacyjnych podległych Gminie
do opracowania materiałów planistycznych na rok 2018 w terminie do 30 września br.


§ 10


Powołuje się zespół do opracowania zbiorczego zestawienia dochodów i wydatków
do projektu budżetu w składzie:
1. Andrzej Remian                   - Skarbnik Gminy
2. Dominik Matelski                - Zastępca Burmistrza ds. Inwestycji
3. Olimpia Stanaszek               - Naczelnik Wydziału Organizacyjno-Prawnego
4. Czesław Brożyna                 - Naczelnik Wydziału Realizacji Inwestycji
5. Marek Wołk – Lewanowicz - Naczelnik Wydziału Funduszy Zewnętrznych 
7. Artur Bohdanowicz              - Kierownik Biura Burmistrza
8. Marcin Peremicki                 - Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Komunikacji
                                                             Społecznej
9. Genowefa Zakrzewska        - Inspektor ds. Księgowości Inwestycyjnej


§ 11


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


§ 12


Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy