Zarządzenie Nr 83.2017
Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia
z dnia 07.09.2017r.

w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadania pn.: "Odbudowa ul. Górskiej (dz. 222/4 AM I Obr. Jasna Góra km 0 - 0 + 700) po powodzi spowodowanej nawalnymi deszczami w roku 2013" - w ramach trybu przetarg nieograniczony.
      
      Na podstawie art. 19 ust. 2 w związku z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) oraz §20 ust.1 pkt 2 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni, Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia, zarządza co następuje:

§1

W celu sprawnego przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, powołuję Komisję Przetargową w następującym składzie:

1. Dominik Matelski   - Przewodniczący
2. Janusz Michalski   - Z -ca Przewodniczącego
3. Piotr Wysocki   - Sekretarz Komisji
4. Teresa Morawska   - Członek Komisji
5. Jan Mazurek    - Członek Komisji


§2

Komisja Przetargowa będzie działać zgodnie z zasadami określonymi w Dziale II Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych wprowadzonym Zarządzeniem Nr 54.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 16 czerwca 2014r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych.

§3

Zadaniem Komisji Przetargowej jest przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne.

§4

1. Komisja Przetargowa rozpocznie pracę z dniem powołania.
2. Komisja Przetargowa zakończy pracę z dniem rozstrzygnięcia postępowania o wykonanie zamówienia publicznego lub unieważnienia postępowania.   

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.