Zarządzenie nr 87 .2017

Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni

z dnia 22.09.2017

 

w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 112/2005 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

            Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.  2016. 446 ze zm.) w zw. z art. 41 ust. 3 ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. z 2016 r. poz. 487 ze zm.)  zarządzam co następuje:

§1

W zarządzeniu Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia nr 112/2005 z dnia 15 listopada 2005 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.