ZARZĄDZENIE Nr 82/17
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BOGATYNIA
z dnia 31 sierpnia 2017 roku
w sprawie zmian  budżetu  gminy na 2017 rok


Na podstawie  art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 446), art.257  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 1870 ) oraz § 10 pkt 1 Uchwały Nr XLIX/420/16 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Bogatynia na 2017 rok zarządzam, co następuje:


§ 1


1.Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych gminy o 1.470,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:
- dochody bieżące kwota 1.470,00 zł
z tego:
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu         administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom kwota 1.470,00 zł


§ 2


1.Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych gminy o 317.395,00 zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:
- wydatki bieżące kwota 317.395,00 zł
z tego:
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu         administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom kwota 1.470, 00 zł

2.Dokonuje się  zmniejszenia wydatków budżetowych gminy o kwotę
315.925,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:
- wydatki bieżące kwota 315.925,00 zł


§ 3


Dokonuje się przeniesienia na zadaniach w dziale 750, rozdział 75022 § 4300 poprzez:
Zmniejszenie na zadaniu pn.”Produkcja i emisja sesji Rady Miejskiej w Programie Lokalnym TV Bogatynia” o kwotę 20.000,00 zł 
Zwiększenie na zadaniu pn. „ Wydatki bieżące – Biuro Rady” o kwotę 20.000,00 zł

Dokonuje się przeniesienia na zadaniach w dziale 900, rozdział 90004 § 4300 poprzez:
Zmniejszenie na zadaniu pn.”Cięcia sanitarne i wycinka drzew oraz usuwanie wiatrołomów” o kwotę 17.000,00 zł 
Zwiększenie na zadaniu pn. Nasadzanie krzewów i drzew” o kwotę 17.000,00 zł

§ 4


Po dokonaniu w/w zmian plan budżetu Gminy i Miasta w Bogatyni na 2017 rok
- po stronie dochodów budżetowych                            177.558.809,06 zł
- po stronie wydatków budżetowych                            172.575.320,32 zł
- nadwyżka budżetu                                                          4.983.488,74 zł
- przychody budżetu                                                         6.593.841,00 zł
- rozchody budżetu                                                         11.577.329,74 zł


§ 5


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.