24 października 2017 r.


OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla wyodrębnionych obszarów w mieście i gminie Bogatynia

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2017 r., poz.1405 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Bogatyni uchwały nr LX/504/17 z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyodrębnionych obszarów w mieście i gminie Bogatynia.
Jednocześnie zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyodrębnionych obszarów w mieście i gminie Bogatynia.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego oraz do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia, ul. Daszyńskiego 1, 59 – 920 Bogatynia w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Wnioski do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko można składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia.