Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Bogatynia

Kolorowy pasek

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze pełnomocnika ds. przeciwdziałania narkomanii w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni

Bogatynia, dnia 09.11.2017 r.

I. Miejsce wykonywania pracy - Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni ul. Daszyńskiego 29

II. Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie wyższe, preferowany kierunek: resocjalizacja, pedagogika, psychologia, socjologia lub pomoc społeczna (dodatkowym atutem kandydata będzie Certyfikat Specjalisty Terapii Uzależnień z ramienia Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii).
 2. Doświadczenie zawodowe/staż pracy: minimum 4 lata stażu pracy.
 3. Znajomość przepisów z zakresu: kpa, ustawy o wychowaniu w trzeźwości, ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, ustawa o zdrowiu publicznym, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie , ustawy o ochronie danych osobowych , ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o dostępie do informacji publicznej.
 4. Znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedury administracji.
 5. Doświadczenie w pracy na stanowisku o podobnym charakterze.
 6. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych.
 7. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 8. Posiadanie obywatelstwa polskiego.

III. Wymagania dodatkowe:

 1. Umiejętność skutecznej komunikacji oraz pracy w zespole.
 2. Wysoka kultura osobista, duże zaangażowanie w pracę, samodzielność, kreatywność.
 3. Doświadczenie w prowadzeniu postępowań w zakresie zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, oraz ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

IV. Zakres zadań ogólny:

 1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od narkotyków.
 2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy uzależnienia od narkotyków, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
 3. Wdrażanie i prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii.
 4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej przeciwdziałania narkomanii.
 5. Współdziałanie i koordynacja działalności instytucji, stowarzyszeń i innych podmiotów realizujących zadania gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.
 6. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.
 7. Przygotowywanie, realizacja i rozliczanie gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.
 8. Współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 9. Współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 10. Przeprowadzanie analizy problemów narkomanii i stanów zasobów w dziedzinie ich rozwiązywania.

V. Warunki pracy:

 1. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin na dobę, przy oświetleniu częściowo sztucznym, w budynku dwupiętrowym - bez windy.
 2. Praca administracyjno-biurowa.
 3. Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej.
 4. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 z późn. zm.), jest niższy niż 6 %.

VI. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. List motywacyjny, CV.
 2. Kserokopie dyplomów poświadczających wykształcenie i kwalifikację.
 3. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.
 4. Kserokopie świadectw pracy potwierdzające doświadczenie zawodowe.
 5. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego, lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych.
 7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz.1182 ze zm.).

VII. Sposób i termin składania ofert

Oferty należy składać w Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni ul. Daszyńskiego 1, 59-920 Bogatynia w zaklejonej kopercie z dopiskiem "Nabór na stanowisko pełnomocnika ds. przeciwdziałania narkomanii" w terminie do dnia 27.11.2017 r.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Osoby, które spełnią wymagania formalne zostaną telefonicznie powiadomione o dalszej procedurze postępowania kwalifikacyjnego.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona niezwłocznie po przeprowadzonym naborze na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.bogatynia.pl) oraz na tablicy informacyjnej przy siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni ul. Daszyńskiego 1.

Data ogłoszenia: 09.11.2017 r.                                 

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia

Metadane

Podmiot udostępniający:UMiG Bogatynia
Źródło informacji:Katarzyna Chmielarczyk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Tomek Kuczaj
Data wprowadzenia:2017-11-09 13:33:59
Opublikował:Tomek Kuczaj
Data publikacji:2017-11-09 13:39:49
Ostatnia zmiana:2017-11-09 13:41:17
Ilość wyświetleń:331

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij