ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 20 listopada 2017 roku o godz. 13.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji z proponowanym porządkiem obrad:

Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Projekt uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bogatynia /projekt nr 149.2017/.
3.Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów /projekt nr 150.2017/.
4.Informacja nt. działalności i sytuacji ekonomicznej spółek komunalnych oraz zakładu budżetowego za 2016 rok.
5.Informacja o realizacji zadań oświatowych Gminy Bogatynia.
6.Sprawy różne, wnioski.
7.Zamknięcie posiedzenia.


Przewodniczący Komisji

Filip Barbachowski