Zarządzenie Nr 99/17
Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia
z dnia 17 listopada 2017 roku


w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bogatynia na lata
2018-2026


Na  podstawie  art. 30 ust. 2 pkt 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym ( tekst jednolity. Dz.U.  z  2017 poz. 1875 ) art. 230 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( tekst jednolity z 2016 roku, poz. 1870), zarządzam co następuję:

§ 1


Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bogatynia na lata 2018 – 2026 wraz z objaśnieniami stanowiące załączniki Nr 1,2,3 do niniejszego Zarządzenia.


§ 2


Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bogatynia na lata
2018 – 2026 wraz z objaśnieniami, podlega przedstawieniu Radzie Miejskiej w Bogatyni oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Jeleniej Górze celem zaopiniowania.

§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania