ZARZĄDZENIE Nr 94/17
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BOGATYNIA
z dnia 31 października 2017 roku


w sprawie zmian  budżetu  gminy na 2017 rok


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 1875), art.257 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku
poz. 1870) oraz § 10 pkt 1 Uchwały Nr XLIX/420/16 Rady Miejskiej w Bogatyni
z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Bogatynia na
2017 rok zarządzam, co następuje:


§ 1


1.Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych gminy o 1.651.700,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:
- dochody bieżące kwota 1.651.700,00 zł
z tego:
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  kwota 296.007,02 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom kwota 1.355.692,98 zł
2.Dokonuje się zmniejszenia dochodów budżetowych gminy o 9.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:
- dochody bieżące kwota 9.000,00 zł
z tego:
 - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin kwota 9.000,00 zł


§ 2


1.Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych gminy o 2.052.728,00 zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:
- wydatki bieżące kwota 2.052.728,00 zł
z tego:
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  kwota 296.007,02 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom kwota 1.355.692,98 zł

2.Dokonuje się  zmniejszenia wydatków budżetowych gminy o kwotę 410.028,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:
- wydatki bieżące kwota 410.028,00 zł
z tego:
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin kwota 9.000,00 zł


§ 3


Dokonuje się przeniesienia na zadaniach w dziale 757, rozdział 75702 § 8110 poprzez:
Zmniejszenie na zadaniu pn.” Odsetki od kredytu długoterminowego (2.000.000,00) ” o kwotę 3.000,00 zł 
Zwiększenie na zadaniu pn. „ Odsetki od pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW ”
o kwotę 3.000,00 zł


§ 4


Po dokonaniu w/w zmian plan budżetu Gminy i Miasta w Bogatyni na 2017 rok
- po stronie dochodów budżetowych                            169.156.832,31 zł
- po stronie wydatków budżetowych                            164.062.663,57 zł
- nadwyżka budżetu                                                         5.094.168,74 zł
- przychody budżetu                                                        6.483.161,00 zł
- rozchody budżetu                                                        11.577.329,74 zł


§ 5


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.