Zarządzenie Nr 101/2017

Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia

z dnia  24 listopada 2017 roku

 

w sprawie powołania Zespołu do spraw organizacji wydarzeń kulturalno - rozrywkowych w Gminie Bogatynia.

 

Na podstawie §20 ust. 1 pkt 2 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 156/2012 z dnia 5.12.2012 r. ,Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia zarządzam co następuje:

§1

Powołuje się Zespół ds. organizacji wydarzeń kulturalno-rozrywkowych na terenie Gminy Bogatynia.

§2

Zadaniem Zespołu jest organizacja i przeprowadzenie wszelkich wydarzeń kulturalno-rozrywkowych w Gminie Bogatynia z uwzględnieniem potrzeb mieszkańców. Zespół odpowiada za wysoki poziom pod względem merytorycznym, widowiskowym i artystycznym wydarzeń kulturalno - rozrywkowych w Gminie Bogatynia.

§3

Zdania Zespołu obejmują w szczególności:

1.      Organizowanie i koordynowanie wydarzeń  kulturalno - rozrywkowych na terenie Gminy Bogatynia.

2.      Nadzór merytoryczny nad wydarzeniami kulturalno - rozrywkowymi na terenie Gminy Bogatynia.

3.      Nadzór nad  prawidłowym finansowym rozliczaniem wydarzeń  kulturalno - rozrywkowych na terenie Gminy Bogatynia.

4.      Pozyskiwanie  dodatkowych zewnętrznych środków finansowych na wydarzenia kulturalno - rozrywkowe w Gminie Bogatynia.

5.      Współpraca z instytucjami kulturalno-oświatowymi, organizacjami  społecznymi oraz  przedsiębiorstwami celem przeprowadzenia wydarzeń  kulturalno - rozrywkowych na terenie Gminy Bogatynia.

§4

1.      W skład Zespołu wchodzą:

Marcin Peremicki - Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Komunikacji Społecznej UMiG w Bogatyni - Przewodniczący Zespołu.

Olimpia Stanaszek - Naczelnik Wydziału Organizacyjno Prawnego UMiG w Bogatyni.

Aleksandra Tobiasz - Sekretarz Gminy Bogatynia.

Bożena Mazowiecka - Dyrektor Bogatyńskiego Ośrodka Kultury.

Konrad Wysocki - Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bogatyni.

2.      Nadzór nad pracą Zespołu sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia.

§5

Powołany zespół do końca stycznia każdego roku poda do publicznej wiadomości kalendarz wydarzeń kulturalno - rozrywkowych zaplanowanych w bieżącym roku.

§6

Zespół ma za zadanie promowanie wydarzeń kulturalno - rozrywkowych organizowanych w Gminie poprzez upowszechnianie ich w mediach lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich, a także w internecie.

§7

Zespół ma za zadanie utrzymywanie odpowiednich kontaktów z artystami i ich managementem w celu odpowiedniego doboru wykonawców.

§8

Przewiduje się możliwość powoływania przez członków Zespołu, podzespołów do bieżących konkretnych zadań. Wybór osób odpowiedzialnych za konkretne zadanie należy do członków Zespołu.

§9

Zobowiązuje się wszystkich pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni oraz kierowników jednostek organizacyjnych do współpracy i udzielania wszelkiej niezbędnej pomocy członkom Zespołu w trakcie realizacji działań związanych z organizacją wydarzeń kulturalno-rozrywkowych.

§10

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Bogatynia.

§11

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.