ZARZĄDZENIE  Nr 103/17
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BOGATYNIA
z dnia 27 listopada 2017 roku

w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 154/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia
31 grudnia 2008 roku w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb – WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Urząd Miasta i Gminy Bogatynia
oraz gminne jednostki organizacyjne.


Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz.1875) oraz art.11 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie spójności finansowanych w perspektywie 2014 -2020 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2017 poz.1475) Burmistrz Miasta i Gminy w Bogatyni zarządza co następuje:


§ 1

Uchyla się w całości Zarządzenie Nr 154/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 31 grudnia 2008 roku w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb – WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Urząd Miasta i Gminy Bogatynia oraz gminne jednostki organizacyjne

§ 2

Zobowiązuje się Naczelników Wydziałów Urzędu Miasta i Gminy oraz Kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Bogatynia do zapoznania pracowników z niniejszym zarządzeniem.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi, Naczelnikom Wydziałów Urzędu Miasta i Gminy oraz Kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Bogatynia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 listopada 2017 r.