Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Bogatynia

Kolorowy pasek

Kwalifikacja wojskowa w 2019 roku

KWALIFIKACJA WOJSKOWA  W 2019 ROKU

W 2019 roku kwalifikacja wojskowa zostanie przeprowadzona w terminie od 4 lutego do 26 kwietnia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 r.
Zgodnie z ww. rozporządzeniem do stawienia się do kwalifikacji wojskowej, wzywa się:
- mężczyzn urodzonych w 2000 roku;
- mężczyzn urodzonych w latach 1995-1999, którzy nie mają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
- osoby urodzone w latach 1998-1999, które:
 - zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
 - zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
> - kobiety urodzone w latach 1995-2000, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2018/2019 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz.U. poz. 944);
- osoby, które ukończyły osiemnaście lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Osoba zameldowana na pobyt stały lub pobyt czasowy trwający powyżej trzech miesięcy na terenie Gminy Bogatynia obowiązana jest stawić się do kwalifikacji wojskowej w  terminie i  miejscu wskazanym przez Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia w wezwaniu imiennym lub  w obwieszczeniu Wojewody Dolnośląskiego.

Nie otrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osoby podlegającej kwalifikacji wojskowej od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu.
Osoba, która z ważnych przyczyn nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w wyznaczonym terminie i miejscu, obowiązana jest zawiadomić o tym Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia  najpóźniej w dniu, w którym była obowiązana stawić się do kwalifikacji wojskowej, dołączając jednocześnie dokumenty potwierdzające przyczyny niestawiennictwa.

W razie niestawienia się osoby do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny burmistrz z urzędu albo na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupełnień, na podstawie art. 3 ust.10 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej, w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Osoby, które nie stawią się do kwalifikacji wojskowej przed burmistrzem, przed właściwą komisją lekarską lub przed wojskowym komendantem uzupełnień w określonym terminie i miejscu , nie stawią się do wojskowej pracowni psychologicznej, albo nie przedstawią dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane oraz nie zgłoszą się w określonym terminie i miejscu na wezwanie właściwych organów w sprawach dotyczących powszechnego obowiązku obrony oraz odmówią poddania się badaniom lekarskim, na podstawie art. 224 pkt 1 i 3 wskazanej ustawy o powszechnym obowiązku Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

Zgodnie z art.26 ust. 1c osoby, w stosunku do których orzeczono stałą albo długotrwałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym;  osoby całkowicie niezdolne do pracy oraz niezdolne do samodzielnej egzystencji lub uznane za całkowicie niezdolne do pracy, jak również zaliczone do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mogą nie poddawać się badaniom lekarskim, jeżeli przedstawią komisji wypis z treści orzeczenia stwierdzającego tę niezdolność lub niepełnosprawność, na podstawie którego można określić zdolność tych osób do czynnej służby wojskowej.

Wymagane wnioski i dokumenty:
Osoba zgłaszająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy przedstawia:
. dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości
. powiatowej komisji lekarskiej - posiadaną dokumentację medyczną , w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej
. Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień - aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm (bez nakrycia głowy), dokumenty stwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauk
Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej po raz kolejny przedstawia:
. dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości
. powiatowej komisji lekarskiej - posiadaną dokumentację medyczną , w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej
. Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień - wojskowy dokument osobisty (książeczka wojskowa)

Termin i sposób załatwienia sprawy:
W dniu stawienia się Powiatowa komisja lekarska wydaje orzeczenie o zdolności do czynnej służby wojskowej na piśmie i z uzasadnieniem.
Wojskowy komendant uzupełnień  lub jego upoważniony przedstawiciel wydaje wojskowy dokument osobisty (książeczka wojskowa).

Tryb odwoławczy:
Od orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej przysługuje osobie stawiającej się do kwalifikacji wojskowej i wojskowemu komendantowi uzupełnień odwołanie do wojewódzkiej komisji lekarskiej w terminie czternastu dni od dnia doręczenia orzeczenia. Orzeczenie to może być zmienione przez wojewódzką komisję lekarską również z urzędu, jeżeli zostało wydane z naruszeniem przepisów prawa.

Podstawa prawna:
. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r., poz.1459 ze zm.)
. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U z 2017 r., poz.1980).
. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 r. (Dz. U z 2018 r., poz.1982).

Przetwarzanie danych osobowych:
W związku z realizacją zadań z zakresu rejestracji i kwalifikacji wojskowej informuję, że dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.) w zbiorze danych osobowych o nazwie EWIDENCJA OSÓB PODLEGAJĄCYCH REJESTRACJI I KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ.

Jednocześnie informuję, że:
1. administratorem tak zebranych danych osobowych jest
Gmina Bogatynia,
ul. Daszyńskiego 1,
59-920 Bogatynia,
2. dane będą przetwarzane w celu realizacji rejestracji i kwalifikacji wojskowej,
3. dane nie zostaną udostępnione podmiotom innym niż upoważnionym na podstawie przepisów prawa,
4. obowiązek podania danych wynika z ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,
5. prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania wraz z prawem do kontroli przetwarzania danych zawartych w zbiorze  przysługuje zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.).


 

Metadane

Źródło informacji:Iwona Czajkowska-Dżoga
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Iwona Czajkowska-Dżoga
Data wprowadzenia:2018-02-01 09:13:19
Opublikował:Iwona Czajkowska-Dżoga
Data publikacji:2018-02-01 09:19:06
Ostatnia zmiana:2018-11-22 13:23:34
Ilość wyświetleń:498

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij