ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 09 kwietnia 2018 roku o godz.14.00 odbędzie się Komisja ds. Rozwoju Gospodarczego Gminy, Techniki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska z proponowanym porządkiem obrad:

Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Przyjęcie protokołu nr 53 z posiedzenia komisji w dniu 30 stycznia 2018 roku.
3.Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/217/16 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 26 lutego 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy /projekt nr 31.2018/
4.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy /projekt nr 32.2018 /
5.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem garażu i odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego /projekt nr 33.2018/
6.Projekt uchwały w sprawie podziału środków z dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków z terenu miasta i gminy Bogatynia /projekt nr 39.2018/
7.Sprawy różne, wnioski.
8.Zamknięcie posiedzenia

Przewodniczący Komisji
Eugeniusz Kubica