ZAWIADOMIENIE
Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 9 kwietnia o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni ul. Daszyńskiego 1 odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Budżetu z proponowanym porządkiem obrad:

1.Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Przyjęcie protokołu nr 38 z dnia 22.03.2018 roku.
3.Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2018 rok /projekt nr 37.2018/.
4.Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bogatynia na lata 2018-2028 /projekt nr 38.2018/.
5.Projekt uchwały w sprawie podziału środków z dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków z terenu miasta i gminy Bogatynia /projekt nr 39.2018/.
6.Sprawy różne, wnioski.
7.Zamknięcie posiedzenia.


 Przewodniczący Komisji 
 Marek Marczak