Uprzejmie zawiadamiam, iż w dniu 9 kwietnia 2018 roku o godz. 15:30
w  sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Zdrowia i Spraw Socjalnych z proponowanym porządkiem obrad:

Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Przyjęcie protokołu nr 36 z dnia 27 lutego 2018 r.
3.Sprawozdanie finansowe za 2017 rok Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni
4.Projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych /41.2018/
5.Sprawy różne, wnioski.
6.Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji
Krystyna Dudziak-Piwowarska