ZAWIADOMIENIE
Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 11 czerwca 2018 roku o godz. 14:40
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Zdrowia i Spraw Socjalnych z proponowanym porządkiem obrad:

Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Przyjęcie protokołu nr 38 z dnia 28 maja 2018 r.
3.Wypoczynek letni dzieci i młodzieży na terenie G i M Bogatynia.
4.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem wykonania budżetu Gminy i Miasta Bogatynia za 2017 rok.
5.Sprawy różne, wnioski.
6.Zamknięcie posiedzenia.

V-ce  Przewodniczący Komisji
Robert Flak