Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Bogatynia

Kolorowy pasek

Projekt budżetu na 2015 rok

PROJEKT

Uchwała  Nr ……/……..…/14
Rady Miejskiej w Bogatyni
z dnia………………..………2014 roku

w sprawie budżetu Gminy i Miasta Bogatynia na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 i pkt 9 litera „ c” i  litera „d”  oraz pkt 10  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz.594 z późniejszymi zmianami ) art. 211, art.212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235 – 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity z 2013 roku, poz. 885 ze zm. )  Rada Miejska w Bogatyni uchwala co następuje :

§ 1

Ustala się dochody budżetu na 2015 w łącznej kwocie          141.388.257,00 zł
z tego :
I. Dochody bieżące w kwocie             135.942.520,00 zł
   w tym:
   - środki na finansowanie zadań  z udziałem środków , o których mowa
      w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3ustawy  kwota 39.444,00 zł
jak w załączniku Nr 1.

II. Dochody majątkowe  w kwocie                 5.445.737,00 zł
w tym:
   - środki na finansowanie zadań  z udziałem środków , o których mowa
      w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3ustawy  kwota 417.000,00 zł
jak w załączniku Nr 1.

§ 2

 Ustala się wydatki budżetu na rok   2015 w łącznej
 kwocie      139.416.117,00 zł
I. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną
     kwotę                   129.933.617,00 zł,
jak w załączniku Nr 2
w tym:
1.Wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej  105.611.702,00 zł
    z tego:
    a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wynagrodzenia
        bezosobowe        49.399.778,00 zł
jak w załączniku nr 3

    b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
        jednostek budżetowych      56.211.924,00 zł

2. Wydatki na dotacje na zadania bieżące                         10.935.722,00 zł
     z tego:
   a)  dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych  9.963.882,00 zł
  b)  dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 971.800,00 zł,
jak w załączniku nr 4

3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych    9.617.834,00 zł
jak w załączniku nr 5

4. Wydatki na obsługę długu publicznego                        3.722.915,00 zł,
z tego:
- wydatki inwestycyjne kwota 9.060,00 zł
- zakup i objęcie akcji i udziałów kwota 422.500,00 zł
jak w załączniku nr 6

II. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną
    kwotę                                                                                       9.482.500,00 zł
   z tego:
1. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne                      9.482.500,00 zł
jak w załączniku nr 7

§ 3

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu  w kwocie 1.972.140,00 zł , która zostanie przeznaczona na spłaty kredytów i pożyczek

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości     9.972.140,00 zł
        z tego :
       a) spłaty pożyczek w wysokości   1.532.300,00  zł
       b) spłaty kredytów w wysokości  8.439.840,00  zł,
jak w załączniku nr 8 .

3. Ustala się limit kredytu krótkoterminowego w wysokości  10.000.000,00 zł
    na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu z terminem spłaty
    do dnia 31 grudnia 2015 roku.

4. Ustala się limit poręczeń udzielonych przez Burmistrza w 2015 roku
   do wysokości 500.000,00 zł

5. Ustala się limit kredytów długoterminowych zaciągniętych  w 2015 roku
   do wysokości 8.000.000,00 zł

§ 4

1.Tworzy się rezerwę ogólną budżetu         w kwocie  1.371.401,00 zł                                                     
2. Tworzy się rezerwy celowe            w kwocie  701.177,00 zł
    z przeznaczeniem na finansowanie:
a) dokształcanie nauczycieli        80.000,00 zł
b) awanse zawodowe nauczycieli       97.123,00 zł
c) odprawy emerytalne w placówkach oświatowych  106.545,00 zł
d) fundusz nagród dla dyrektorów placówek
    oświatowych          35.710,00 zł
f) rezerwa na zarządzanie kryzysowe     381.799,00 zł

§ 5

Dochody i wydatki budżetu obejmują:
1. Dochody i wydatki związane z realizacją  zadań z zakresu administracji
    rządowej   i innych zadań zleconych ustawami , zgodnie
    z załącznikiem nr 9.

2.Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
    i wydatki budżetu  na realizację zadań ujętych w gminnym programie
    profilaktyki i rozwiązywania  problemów alkoholowych oraz gminnym
    programie przeciwdziałania narkomani, zgodnie z załącznikiem nr 10

§ 6

Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów
 i wydatków nimi finansowanych , zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 7

1. Ustala się plan przychodów i kosztów Miejskiego Zakładu Gospodarki
   Komunalnej w Bogatyni , zgodnie z załącznikiem Nr 12

2. Z budżetu udziela się dotacji  przedmiotowej do 1m2 powierzchni użytkowej
    lokali mieszkalnych zarządzanych przez Miejski Zakład Gospodarki
     Komunalnej w Bogatyni w kwocie 4.629.000,00 zł

§ 8

1. Wyodrębnia się w budżecie gminy środki do dyspozycji rad sołeckich
    i osiedlowych w wysokości   155.142,00 zł,  zgodnie z planem wydatków
    określonym  jak w załączniku  nr 13 .

2. Wyodrębnia się w budżecie gminy wydatki na programy finansowane
     z udziałem środków,  o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ,
     w wysokości  45.444,00 zł
jak w załączniku Nr 14

§ 9

Wyodrębnia się plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska,  gospodarką odpadami komunalnymi oraz opłatą za korzystanie z przystanków
i wiat zgodnie z załącznikiem Nr 15 i 15a.

§ 10

1.Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia do dokonywania zmian
    budżetu w granicach działu wydatków:
    a) polegających na przesunięciach między rozdziałami planu wydatków
         bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku
         pracy
    b) polegających na przeniesieniach między rozdziałami planu wydatków
        inwestycyjnych bez zmian zakresu rzeczowego zadań i bez wprowadzania
        nowych zadań inwestycyjnych z wyłączeniem zakupów inwestycyjnych
        do kwoty 15.000,00 zł

2. W zakresie wykonywania budżetu na 2015 rok upoważnia się Burmistrza Miasta
    i Gminy Bogatynia do :
a) zaciągnięcia  w 2015 roku  kredytu krótkoterminowego na sfinansowanie
    przejściowego deficytu budżetu którego zadłużenie w trakcie roku nie może
    przekroczyć limitu 10.000.000,00 zł z terminem spłaty do dnia
    31 grudnia 2015 roku.
b) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków
    budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę
    budżetu

3. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia do zaciągania
    w 2015 roku zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym
    jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Miasta i Gminy Bogatynia
    i których termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 6.000.000,00 zł

4. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia do zaciągnięcia kredytu
    długoterminowego w 2015 roku maksymalnie do kwoty 8.000.000,00 zł

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta  i Gminy Bogatynia.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia  2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.


 

Załączniki

Projekt UR WPF 2015 (23.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 1 do WPF (70kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 2 do WPF (45kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Część opisowa do projektu budżetu na 2015 (133.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 1 (163.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 2 (66kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 3 (34.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 4 (42kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 5 (29.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 6 (31.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 7 (31.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 8 (36.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 9 (40kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 10 (38.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 11 (19.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 12 (27kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 13 (39.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 14 (43.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 15 (34.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 15a (36kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 16 (182.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 01a,b,c,d,e (79.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 01g (42.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Danuta Kapuścińska
Data utworzenia:2014-11-29 11:33:26
Wprowadził do systemu:Donata Kasprzak
Data wprowadzenia:2014-12-05 11:33:35
Opublikował:Donata Kasprzak
Data publikacji:2014-12-05 11:58:51
Ostatnia zmiana:2014-12-08 10:50:24
Ilość wyświetleń:2942

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij