Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Bogatynia

Kolorowy pasek

Zaproszenie do złożenia oferty

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
W PRZETARGU PUBLICZNYM
na nabycie akcji Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna z siedzibą w Bogatyni
Termin składania ofert upływa w dniu 2 lipca 2012 roku o godzinie 14:00 czasu urzędowego w Polsce.
Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia
działający przy pomocy Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni, ul. Daszyńskiego 1, 59-920 Bogatynia zwany dalej „Zbywcą”, zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert w przetargu publicznym, zwanym dalej „Przetargiem” na nabycie 188.250 sztuk (słownie: sto osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji spółki:
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
Spółka Akcyjna z siedzibą w Bogatyni
adres: 59-920 Bogatynia, ul. Daszyńskiego 19
(zwanej dalej Spółką).

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna z siedzibą w Bogatyni przy
ul. Daszyńskiego Nr 29, zostało utworzone w 1997 r. Spółka jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, Wydział IX Gospodarczy pod numerem KRS 0000097505
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 28.928.600 zł i dzieli się na 289.286 akcji imiennych
o wartości nominalnej 100 zł każda, w którym:
- PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. objęła 101.036 akcji
- Miasto i Gmina Bogatynia objęła 188.250 akcji.
Przedmiotem działalności Spółki są:
1. PKD 35.30.Z – wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
2. PKD 43.21.Z – wykonywanie instalacji elektrycznych
3. PKD 43.22.Z – wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
4. PKD 43.29.Z – wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
5. PKD 46.74.Z – sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu
i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
6. PKD 80.20.Z – działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa
7. PKD 68.20.Z – wynajem nieruchomości na własny rachunek.
Podstawowa działalność Spółki została wymieniona w punkcie 1, a działalność wymieniona w punktach od 2 do 7 jest działalnością dodatkową i nie może przekroczyć 20% przychodów Spółki oraz nie może odbywać się ze szkodą dla działalności podstawowej.

§1

Podstawą prawną zbycia akcji spółki są następujące przepisy prawa:
art. 30 ust. 2 pkt 3 oraz art. 46 ust. 1 w związku z art.18 ust.2 pkt 9 lit g) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 12 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej ( tekst jednolity Dz.U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236), art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 171 poz. 1397 z późn. zm.), Rozdział 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu zbywania akcji Skarbu Państwa (Dz. U. z 2011 r. Nr 114, poz. 664) oraz Uchwała Nr XI/84/11Rady Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia akcji spółki Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna z siedzibą w Bogatyni.

§2

Przedmiotem przetargu jest zbycie całego pakietu należących do Miasta i Gminy Bogatynia 188.250 sztuk akcji imiennych nieuprzywilejowanych (słownie: sto osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt) o wartości nominalnej 100 złotych (słownie: sto złotych) każda Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna z siedzibą w Bogatyni 59-920 Bogatynia, ul. Daszyńskiego 19.
Zbywane akcje stanowią 65,07% ogólnej liczby akcji i reprezentują 65,07% ogólnej liczby głosów.
§3

Cena wywoławcza: minimalna cena sprzedaży (cena wywoławcza) za jedną akcję wynosi 112 złotych 35 groszy (słownie sto dwanaście złotych 35/100), co stanowi 21.149.887 złotych 50 groszy (słownie dwadzieścia jeden milionów sto czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem złotych 50/100) za wszystkie zbywane akcje.
Zbycie akcji może nastąpić na rzecz oferenta indywidualnego lub oferenta zbiorowego składającego ofertę wspólną. Podmioty lub osoby składające ofertę wspólną odpowiadają solidarnie za zobowiązania wynikające ze złożonej oferty wspólnej. Oferta wspólna traktowana jest jako jedna oferta, a akcje nabywane są na współwłasność.

§4

Miejsce i termin udostępnienia szczegółowych informacji o wymaganiach stawianych uczestnikom przetargu oraz o szczegółowych i dodatkowych warunkach, jakie powinna spełniać składana oferta:
1) Przed złożeniem oferty przetargowej, zainteresowani (oferenci) mogą otrzymać Memorandum Informacyjne (zwane dalej Memorandum) dotyczące sytuacji prawnej i ekonomiczno-finansowej Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna w Bogatyni.
2) Memorandum jest dostępne w Biurze Burmistrza Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni ul. Daszyńskiego 1 59-920 Bogatynia: tel. 75 77 25-116, e-mail biuro.burmistrza@bogatynia.pl w dniach roboczych w godz. 8:00 – 14:00 od następnego dnia roboczego po dniu publikacji ogłoszenia do dnia roboczego bezpośrednio poprzedzającego dzień składania pisemnych ofert nabycia akcji Spółki. Osobą odpowiedzialną za udostępnianie powyższych dokumentów jest Kierownik Biura Burmistrza Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni – Artur Bohdanowicz – lub osoba go zastępująca w razie jego nieobecności.
3) Przy pobieraniu ww. dokumentów oferent jest zobowiązany do przedstawienia: dokumentu potwierdzającego tożsamość, pełnomocnictwa do działania w imieniu zainteresowanego, a także odpisu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku przedsiębiorców wpisanych do rejestru przedsiębiorców) lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą), które odzwierciedlają aktualną reprezentację podmiotu (z datą wystawienia nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed przedstawieniem dokumentu).
4) Warunkiem otrzymania Memorandum jest podpisanie zobowiązania do zachowania poufności.
5) Wpłaty za Memorandum w wysokości 100 złotych (słownie: sto złotych) można dokonać w kasie Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia, adres: ul. Daszyńskiego 1 lub na konto Miasta i Gminy Bogatynia w Banku PKO BP nr 49 1020 2137 0000 9202 0118 1650 tytułem „Memorandum spółki Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna w Bogatyni”.
6) Szczegółowe informacje na temat przetargu w tym „Warunki przetargu” określające elementy składowe, które dla swej ważności powinna zawierać oferta oraz „Regulaminu pracy Komisji przetargowej” można uzyskać w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Bogatynia (dostęp pod adresem internetowym http://bip.bogatynia.pl/) lub w Biurze Burmistrza Urzędu Miast i Gminy w Bogatynia ul. Daszyńskiego 1 59-920 Bogatynia: tel. 75 77 25-116, e-mail biuro.burmistrza@bogatynia.pl

§5

Wadium:
1) Przystępując do przetargu oferent zobowiązany jest wnieść wadium w formie pieniężnej, w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. 2.114.988,75 złotych (słownie: dwa miliony sto czternaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt osiem złotych 75/100 ) na konto Miasta i Gminy Bogatynia w Banku PKO BP nr 49 1020 2137 0000 9202 0118 1650 , najpóźniej do dnia złożenia pisemnej oferty nabycia akcji Spółki; dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. Zbywca nie dopuszcza wniesienia wadium w innej formie.
2) Po dokonaniu wyboru oferty, wadium wniesione przez wybranego oferenta zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia akcji.
3) Wniesione uprzednio wadia przez pozostałych oferentów zostaną niezwłocznie zwrócone, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu zbywania akcji Skarbu Państwa.
4) W przypadku, gdy wybrany oferent uchyla się od zawarcia umowy zbycia akcji, wniesione przez niego wadium nie podlega zwrotowi.
5) W przypadku odstąpienia Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia od przeprowadzenia przetargu lub zamknięcia przetargu bez wybrania jakiejkolwiek oferty wpłacone wadia podlegają zwrotowi.

§6

Sposób zapłaty ceny:
Cena winna zostać zapłacona jednorazowo na konto Miasta i Gminy Bogatynia w Banku PKO BP nr 49 1020 2137 0000 9202 0118 1650, co najmniej na 2 dni przed zawarciem Umowy zbycia akcji

§7

Termin składania ofert nabycia akcji Spółki upływa w dniu 2 lipca 2012 roku o godzinie 14:00 czasu urzędowego w Polsce. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i przygotowana w sposób określony w „Warunkach przetargu”. Pisemną ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu w zaklejonej kopercie w Biurze Obsługi Interesanta - pok.5, ul. Daszyńskiego 1 59-920 Bogatynia lub przesłać na adres Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni ul. Daszyńskiego 1 59-920 Bogatynia. Za zachowanie terminu uważa się datę i godzinę wpływu oferty do Biura Obsługi Interesanta Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni. Na kopercie należy umieścić napis: „Przetarg – Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. z siedzibą w Bogatyni. Nie otwierać.” oraz dane umożliwiające identyfikację oferenta. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę zakupu akcji. Do oferty należy dołączyć dowód wniesienia wadium.

§8

Informacje ogólne:
1) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 3 lipca 2012 roku o godz. 10:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni przy ulicy Daszyńskiego 1, pokój nr 12.
2) Komisyjny wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w okresie do 60 dni roboczych od daty upływu terminu składania ofert.
3) Oferta podlega zatwierdzeniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia.
4) Oferent jest związany złożoną ofertą do chwili zawiadomienia go o wyborze innej oferty, jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy od dnia upływu terminu składania ofert.
5) Jedynym kryterium merytorycznym podlegającym ocenie będzie cena za zbywane akcje.
6) O wyniku przetargu oferenci zostaną niezwłocznie poinformowani pisemnie.
7) Umowa zbycia akcji zostanie podpisana w terminie do 60 dni od dnia powiadomienia oferenta o dokonanym wyborze jego oferty. Z oferentem, który wygrał przetarg, ale zobowiązany jest uzyskać decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie braku zastrzeżeń co do zamiaru łączenia się przedsiębiorców i/ albo decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zezwalającą na nabycie akcji, umowa sprzedaży akcji zostanie zawarta nie później niż 60 dni od daty pisemnego powiadomienia Zbywcy przez oferenta o otrzymaniu powyższej/ych zgody/zgód.

§9

Zastrzeżenia:
Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia zastrzega sobie prawo do:
1) przedłużenia terminu składania ofert, odstąpienia od przeprowadzenia przetargu
w każdej chwili bez podania przyczyn, odstąpienia od podpisania umowy bez podania przyczyny oraz zamknięcia przetargu bez wyboru jakiejkolwiek oferty.
2) Oferty złożone po terminie oraz nie odpowiadające warunkom określonym
w ogłoszeniu i „Warunkach przetargu” zostaną odrzucone.
3) Miasto i Gmina Bogatynia nie ponosi kosztów uczestnictwa oferentów w przetargu oraz kosztów związanych z zawarciem Umowy zbycia akcji.

 

Załącznik do pobrania na BIP

Metadane

Źródło informacji:Artur Bohdanowicz
Data utworzenia:2012-05-29 09:50:23
Wprowadził do systemu:Magdalena Kutz
Data wprowadzenia:2015-03-18 09:50:41
Opublikował:Artur Bohdanowicz
Data publikacji:(brak danych)
Ostatnia zmiana:2015-03-18 09:55:15
Ilość wyświetleń:1765

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij