Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Bogatynia

Kolorowy pasek

Projekt budżetu na 2016 rok

PROJEKT


UCHWAŁA  Nr ……………….
RADY  MIEJSKIEJ  W  BOGATYNI
z dnia…………………2015 roku


w sprawie budżetu Gminy i Miasta Bogatynia na 2016 rok


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 i pkt 9 litera „ c” , litera „d”  oraz litera „i”  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2015 roku, poz.1515) art. 211, art.212,art. 214, art. 215, art. 222, art. 235 – 237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity z 2013 roku, poz. 885 ze zm. )  Rada Miejska w Bogatyni uchwala co następuje :

§ 1

Ustala się dochody budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie  164.339.193,00 zł
z tego :
I. Dochody bieżące w kwocie  143.054.193,00 zł
w tym:
- środki na finansowanie zadań  z udziałem środków , o których mowa
  w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3ustawy  kwota 22.400,00 zł
jak w załączniku Nr 1,2.

II. Dochody majątkowe w kwocie  21.285.000,00 zł
- środki na finansowanie zadań  z udziałem środków , o których mowa
  w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3ustawy  kwota  10.185.000,00 zł
jak w załączniku Nr 1,2.


§ 2


 Ustala się wydatki budżetu na rok 2016 w łącznej  kwocie 160.599.353,00 zł
z tego:
I. Wydatki bieżące  w kwocie 138.951.353,00 zł,
jak w załączniku Nr 3,3a
z tego:
1.Wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej  112.657.692,00 zł
    z tego:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wynagrodzenia
     bezosobowe      51.569.061,00 zł
jak w załączniku nr 3

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
     jednostek budżetowych    61.088.631,00 zł
jak załącznik Nr 3

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych      9.971.790,00 zł
jak w załączniku nr 3

3. Dotacje na zadania bieżące        12.999.302,00 zł
z tego:
 - dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 11.664.302,00 zł
 -  dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.335.000,00 zł,
jak w załączniku nr 4

4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, 
    o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ,         28.000,00 zł
jak w załączniku Nr 5

5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji     1.081.880,00 zł
jak w załączniku Nr  6

6. Obsługa długu publicznego                         2.212.689,00 zł
jak w załączniku nr 6

II. Wydatki majątkowe  w kwocie   21.648.000,00 zł
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne    21.648.000,00 zł
w tym:
- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwota 2.000.000,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
   o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy kwota 12.220.000,00 zł
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań
  inwestycyjnych  kwota 150.000,00 zł
jak w załączniku Nr 7,8.


§ 3


1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę 
    budżetu  w kwocie 3.739.840,00 zł , która zostanie przeznaczona na spłaty 
    kredytów i pożyczek.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 6.900.000,00 zł
z tego:
a) kredyt długoterminowy w wysokości      5.900.000,00 zł
b) pożyczka długoterminowa w wysokości 1.000.000,00 zł
jak w załączniku nr 9.

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 10.639.840,00 zł
z tego :
  a) spłaty pożyczek w wysokości   1.300.000,00  zł
  b) spłaty kredytów w wysokości   9.339.840,00  zł,
jak w załączniku nr 9.

4. Ustala się limit kredytu krótkoterminowego w wysokości 10.000.000,00 zł
    na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu z terminem spłaty
    do dnia 31 grudnia 2016 roku.

5. Ustala się limit poręczeń udzielonych przez Burmistrza w 2016 roku
    do wysokości 500.000,00 zł,

6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych 
    zaciąganych w 2016 roku  do wysokości 6.900.000,00 zł,


§ 4


1.Tworzy się rezerwę ogólną budżetu         w kwocie 1.460.000,00 zł
2. Tworzy się rezerwy celowe           w kwocie 1.358.937,00 zł
    z przeznaczeniem na finansowanie wydatków bieżących:
a) dokształcanie nauczycieli      150.081,00 zł
b) awanse zawodowe nauczycieli       95.917,00 zł
c) odprawy emerytalne w placówkach oświatowych  146.552,00 zł
d) fundusz nagród dla dyrektorów placówek
    oświatowych          39.178,00 zł
e) rezerwa na zarządzanie kryzysowe     418.939,00 zł
f) podwyżki wynagrodzeń dla administracji i obsługi
   w placówkach oświatowych      500.000,00 zł
g) świadczenia rekompensujące – art. 87 ust 2 KN       8.270,00 zł
3. Tworzy się rezerwę na inwestycje
    i zakupy inwestycyjne          w kwocie  2.000.000,00 zł


§ 5


Dochody i wydatki budżetu obejmują:
1. Dochody i wydatki związane z realizacją  zadań z zakresu administracji
    rządowej   i innych zadań zleconych ustawami
   w wysokości 5.928.138,00 zł, jak w załączniku Nr 10.

2.Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
   i wydatki budżetu  na realizację zadań ujętych w gminnym programie
   profilaktyki i rozwiązywania  problemów alkoholowych oraz gminnym
   programie przeciwdziałania narkomani w wysokości  487.000,00 zł, jak
   w załączniku Nr 11.


§ 6


Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów
 i wydatków nimi finansowanych w wysokości 2.316.684,00 zł, jak w  załączniku Nr 12.
§ 7
1. Ustala się plan przychodów i kosztów Miejskiego Zakładu Gospodarki
    Komunalnej w Bogatyni , jak w załączniku Nr 13.

2. Z budżetu udziela się dotacji  przedmiotowej do 1m2 powierzchni użytkowej
    lokali mieszkalnych zarządzanych przez Miejski Zakład Gospodarki
    Komunalnej w Bogatyni w kwocie 4.480.000,00 zł


§ 8


Wyodrębnia się w budżecie gminy środki do dyspozycji rad sołeckich
i osiedlowych w wysokości 154.704,00 zł,  zgodnie z planem wydatków
określonym  w załączniku  Nr 14.
§ 9
Wyodrębnia się plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska  w wysokości 7.500.000,00 zł oraz opłatą za korzystanie z przystanków i wiat
i gospodarką odpadami w wysokości 3.623.000,00 zł, jak w  załącznik
Nr 15,16.


§ 10

1.Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia do dokonywania zmian
   budżetu w granicach działu wydatków:
a) polegających na przesunięciach między rozdziałami planu wydatków
    bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku
    pracy

b) polegających na przeniesieniach między rozdziałami planu wydatków
    inwestycyjnych bez zmian zakresu rzeczowego zadań i bez wprowadzania
    nowych zadań inwestycyjnych z wyłączeniem zakupów inwestycyjnych
    do kwoty 15.000,00 zł

2. W zakresie wykonywania budżetu na 2016 rok upoważnia się Burmistrza  
    Miasta  i Gminy Bogatynia do :

a) zaciągnięcia  w 2016 roku  kredytu krótkoterminowego na sfinansowanie
    przejściowego deficytu budżetu którego zadłużenie w trakcie roku nie może
    przekroczyć limitu 10.000.000,00 zł z terminem spłaty do dnia
    31 grudnia 2016 roku.
b) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków
    budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę
    budżetu

3. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia do zaciągania
    w 2016 roku zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym
    jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Miasta i Gminy Bogatynia
    i których termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 6.000.000,00 zł

4. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia do zaciągnięcia kredytu
    długoterminowego i pożyczki  długoterminowej w 2016 roku maksymalnie
    do kwoty 6.900.000,00 zł


§ 11


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta  i Gminy Bogatynia.


§ 12


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia  2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Załączniki

UR Nr WPF. 2016 (23.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 1do WPF (70.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 2 objaśnienia do WPF (45.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 3 do WPF (35.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Część opisowa projektu budżetu na 2016 (121kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wykaz zalączników do projektu budżetu na 2016 rok (37.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załacznik Nr 1 (102.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 1a (28.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 2 (61.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 3 (170kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 3a (81.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 4 (43.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 5 (33.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 6 xls (32.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 7 (86.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 8 (57.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 9 (37kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 10 (40.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 11 (42.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 12 (19.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 13 (26.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 14 (39.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 15 (29.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 16 (34.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 17 (186.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 01a-01g (77.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 01h-01i (44.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Danuta Kapuścińska
Data utworzenia:2015-11-30 10:12:21
Wprowadził do systemu:Donata Kasprzak
Data wprowadzenia:2015-12-10 10:12:40
Opublikował:Donata Kasprzak
Data publikacji:2015-12-10 10:24:54
Ostatnia zmiana:2015-12-10 10:25:09
Ilość wyświetleń:1958

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij