Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Bogatynia

Kolorowy pasek

Projekt budżetu na 2017 rok

PROJEKT


UCHWAŁA Nr …./17
RADY MIEJSKIEJ W BOGATYNI
z dnia ………………


w sprawie budżetu Gminy i Miasta Bogatynia na 2017 rok


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 i pkt 9 litera „ c” , litera „d”  oraz litera „i”  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity:
Dz. U. z 2016 roku, poz.446 ) art. 211, art.212,art. 214, art. 215, art. 222, art. 235 – 237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity z 2013 roku, poz. 885 ze zm. )  Rada Miejska w Bogatyni uchwala co następuje :


§ 1


Ustala się dochody budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie 168.963.123,00 zł
z tego :
I. Dochody bieżące w kwocie  153.295.623,00 zł
w tym:
- środki na finansowanie zadań  z udziałem środków , o których mowa
  w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3ustawy  kwota 24.000,00 zł
jak w załączniku Nr 1,2.

II. Dochody majątkowe w kwocie  15.667.500,00 zł
- środki na finansowanie zadań  z udziałem środków , o których mowa
  w art. 5 ust 3 pkt lit.a i b ustawy  kwota  5.325.000,00 zł
jak w załączniku Nr 1,2.


§ 2


 Ustala się wydatki budżetu na rok 2017 w łącznej  kwocie 163.362.030,00zł
z tego:
I. Wydatki bieżące  w kwocie 142.872.630,00 zł,
jak w załączniku Nr 3,3a
z tego:
1.Wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej  110.434.102,00 zł
    z tego:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wynagrodzenia
     bezosobowe      51.634.582,95 zł
jak w załączniku Nr 3
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
     jednostek budżetowych    58.799.519,05 zł
jak załącznik Nr 3
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych      19.598.446,00 zł
jak w załączniku Nr 3
3. Dotacje na zadania bieżące        8.698.000,00 zł
z tego:
 - dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 7.515.000,00 zł
 -  dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.183.000,00 zł,
jak w załączniku Nr 4
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, 
    o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ,         30.000,00 zł
jak w załączniku Nr 5
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji     1.781.880,00  zł
jak w załączniku Nr  6
6. Obsługa długu publicznego                         2.330.202,00 zł
jak w załączniku Nr 6
II. Wydatki majątkowe  w kwocie   20.489.400,00 zł
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne    20.489.400,00 zł
w tym:
- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwota 1.000.000,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
   o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy kwota 7.000.000,00 zł
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań
  inwestycyjnych  kwota 50.000,00 zł
jak w załączniku Nr 7


§ 3


1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę 
    budżetu  w kwocie 5.601.093,00 zł , która zostanie przeznaczona na spłaty 
    kredytów i pożyczek.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 5.800.000,00 zł
z tego:
a) kredyt długoterminowy w wysokości      4.000.000,00 zł
b) pożyczka długoterminowa w wysokości 1.800.000,00 zł
jak w załączniku Nr 8.
3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 11.401.093,00 zł
z tego :
  a) spłaty pożyczek w wysokości   1.330.000,00  zł
  b) spłaty kredytów w wysokości 10.071.093,00  zł,
jak w załączniku nr 8.
4. Ustala się limit kredytu krótkoterminowego w wysokości 10.000.000,00 zł
    na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu z terminem spłaty
    do dnia 31 grudnia 2017 roku.

5. Ustala się limit poręczeń udzielonych przez Burmistrza w 2017 roku
    do wysokości 1.200.000,00 zł,
6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych 
    zaciąganych w 2017 roku  do wysokości 5.800.000,00 zł,


§ 4

1.Tworzy się rezerwę ogólną budżetu         w kwocie 1.209.774,69 zł
2. Tworzy się rezerwy celowe           w kwocie 1.091.370,00 zł
    z przeznaczeniem na finansowanie wydatków bieżących:
a) dokształcanie nauczycieli      164.097,00 zł
b) awanse zawodowe nauczycieli       57.227,00 zł
c) odprawy emerytalne w placówkach oświatowych  194.842,00 zł
d) fundusz nagród dla dyrektorów placówek
    oświatowych          39.549,00 zł
e) rezerwa na zarządzanie kryzysowe     435.655,00 zł
f) podwyżki wynagrodzeń dla administracji i obsługi
   w placówkach oświatowych      200.000,00 zł
3. Tworzy się rezerwę na inwestycje
    i zakupy inwestycyjne          w kwocie  1.000.000,00 zł


§ 5

Dochody i wydatki budżetu obejmują:
1. Dochody i wydatki związane z realizacją  zadań z zakresu administracji
    rządowej   i innych zadań zleconych ustawami
   w wysokości 16.550.343,00 zł, jak w załączniku Nr 9.
2.Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
   i wydatki budżetu  na realizację zadań ujętych w gminnym programie
   profilaktyki i rozwiązywania  problemów alkoholowych oraz gminnym
   programie przeciwdziałania narkomani w wysokości  530.000,00 zł, jak
   w załączniku Nr 10.


§ 6


Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów
 i wydatków nimi finansowanych w wysokości 2.716.711,50 zł, jak w  załączniku Nr 11.

§ 7


1. Ustala się plan przychodów i kosztów Miejskiego Zakładu Gospodarki
    Komunalnej w Bogatyni , jak w załączniku Nr 12.
2. Z budżetu udziela się dotacji  przedmiotowej do 1m2 powierzchni użytkowej
    lokali mieszkalnych zarządzanych przez Miejski Zakład Gospodarki
    Komunalnej w Bogatyni w kwocie 4.450.000,00 zł


§ 8


Wyodrębnia się w budżecie gminy środki do dyspozycji rad sołeckich
i osiedlowych w wysokości 149.100,00 zł,  zgodnie z planem wydatków
określonym  w załączniku  Nr 13.


§ 9


Wyodrębnia się plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska  w wysokości 7.400.000,00 zł oraz opłatą za korzystanie z przystanków i wiat
i gospodarką odpadami w wysokości 3.619.500,00 zł, jak w  załącznik
 Nr 14,15.


§ 10


1.Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia do dokonywania zmian
   budżetu w granicach działu wydatków:
a) polegających na przesunięciach między rozdziałami planu wydatków
    bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku
    pracy
b) polegających na przeniesieniach między rozdziałami planu wydatków
    inwestycyjnych bez zmian zakresu rzeczowego zadań i bez wprowadzania
    nowych zadań inwestycyjnych z wyłączeniem zakupów inwestycyjnych
    do kwoty 20.000,00 zł
2. W zakresie wykonywania budżetu na 2017 rok upoważnia się Burmistrza  
    Miasta  i Gminy Bogatynia do :
a) zaciągnięcia  w 2017 roku  kredytu krótkoterminowego na sfinansowanie
    przejściowego deficytu budżetu którego zadłużenie w trakcie roku nie może
    przekroczyć limitu 10.000.000,00 zł z terminem spłaty do dnia
    31 grudnia 2017 roku.
b) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków
    budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę
    budżetu
3. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia do zaciągania
    w 2017 roku zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym
    jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Miasta i Gminy Bogatynia
    i których termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 6.000.000,00 zł

4. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia do zaciągnięcia kredytu
    długoterminowego i pożyczki  długoterminowej w 2017 roku maksymalnie
    do kwoty 5.800.000,00 zł


§ 11


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta  i Gminy Bogatynia.


§ 12


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia  2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Załączniki

Projekt UR do WPF na 2017 r (25.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 1 do WPF na 2017 r (77.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 2 do WPF na 2017 r (51.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 3 do WPF na 2017 r (29.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wykaz załączników do projektu budżetu na 2017 rok (30.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Część opisowa do projektu budżetu na 2017 rok (126kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 1 (104.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 2 (57.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 3 (187.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 3a (87.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 4 (45.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 5 (34kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 6 (34.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 7 (86kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 8 (38kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 9 (41.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 10 (44kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 11 (19.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 12 (27.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 13 (41.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 14 (40.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 15 (35.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załączniki Nr 16 a-g (70.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załacznik Nr 16 h-i (39.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Marta Frońska
Data utworzenia:2016-11-30 09:45:18
Wprowadził do systemu:Donata Kasprzak
Data wprowadzenia:2016-12-20 09:45:34
Opublikował:Donata Kasprzak
Data publikacji:2016-12-20 10:50:28
Ostatnia zmiana:2016-12-20 10:50:30
Ilość wyświetleń:2076

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij